مرکز خدمــات گروه نرگس

خدمات اداری و حقوقی

در ذیل، عناوین خدمات اداری و حقوقی را مشاهده می فرمایید که در حال حاضر در دست تدوین مراحل اجرایی آنها می باشیم و به زودی در آینده در کنار خدمات ساختمانی ارائه خواهد شد

  • مشاوره در کلیه امور اداری مرتبط با ادارات دولتی و بانک‌ها
  • مشاوره حقوقی در تمامی دعاوی و تنظیم قراردادها و توافق نامه ها
  • مشاوره و اجرای ثبت شرکت‌ها و ایجاد ساختارهای حقوقی کسب و کار
  • ارائه خدمات مالی و ساختارهای مرتبط، در تمامی حوزه های بیمه، دارائی و ثبتی
  • خدمات نرم افزاری و سخت افزارها در سیستم کامپیوتری

خدمات اداری و حقوقی

در ذیل، عناوین خدمات اداری و حقوقی را مشاهده می فرمایید که در حال حاضر در دست تدوین مراحل اجرایی آنها می باشیم و به زودی در آینده در کنار خدمات ساختمانی ارائه خواهد شد

  • مشاوره در کلیه امور اداری مرتبط با ادارات دولتی و بانک‌ها
  • مشاوره حقوقی در تمامی دعاوی و تنظیم قراردادها و توافق نامه ها
  • مشاوره و اجرای ثبت شرکت‌ها و ایجاد ساختارهای حقوقی کسب و کار
  • ارائه خدمات مالی و ساختارهای مرتبط، در تمامی حوزه های بیمه، دارائی و ثبتی
  • خدمات نرم افزاری و سخت افزارها در سیستم کامپیوتری