مرکز خدمــات گروه نرگس

مراحل اجرایی نوسازی ساختمان

1- بازدید از ملک ، بررسی مدارک و انجام ارزیابی‌های اولیه

2- تنظیم برآورد اولیه و طرح توجیه اقتصادی پروژه

3- تنظیم سرفصل های اولیه از فعالیت‌های اصلی پروژه

4- برنامه ریزی مالی و تامین سرمایه مورد نیاز احداث

5- انجام امور اداری ، شهرداری و حقوقی پروژه

6- طراحی و معماری

7- محاسبات و سازه

8- برنامه‌ریزی اجرائی و عملیاتی پروژه 

9- برنامه تامین مصالح ساختمانی و سفارشات

10- ارائه مدل تجهیز کارگاه و زمان بندی اجراء

11- تامین تجهیزات ساختمانی و اجرائی پروژه 

12- مدیریت کارگاه و اجرای پروژه

13- تدوین دستورالعمل‌های مرتبط با مالکین ، شرکاء و ذی‌نفعان

مراحل اجرایی نوسازی ساختمان

1- بازدید از ملک ، بررسی مدارک و انجام ارزیابی‌های اولیه

2- تنظیم برآورد اولیه و طرح توجیه اقتصادی پروژه

3- تنظیم سرفصل های اولیه از فعالیت‌های اصلی پروژه

4- برنامه ریزی مالی و تامین سرمایه مورد نیاز احداث

5- انجام امور اداری ، شهرداری و حقوقی پروژه

6- طراحی و معماری

7- محاسبات و سازه

8- برنامه‌ریزی اجرائی و عملیاتی پروژه 

9- برنامه تامین مصالح ساختمانی و سفارشات

10- ارائه مدل تجهیز کارگاه و زمان بندی اجراء

11- تامین تجهیزات ساختمانی و اجرائی پروژه 

12- مدیریت کارگاه و اجرای پروژه

13- تدوین دستورالعمل‌های مرتبط با مالکین ، شرکاء و ذی‌نفعان