مرکز خدمــات گروه نرگس

تعیین زمان توسط شما

با توجه به اینکه اکیپهای اجرایی متخصص گروه خدمات گستر نرگس متعدد میباشد لذا در هر زمان در اسرع وقت و با کوتاهترین زمان ممکن آماده تکمیل و تحویل پروژه ساختمانی شما هستیم در نتیجه این شما هستید که می توانید زمان شروع و پایان کار را اعلام کنید

تعیین زمان توسط شما

با توجه به اینکه اکیپهای اجرایی متخصص گروه خدمات گستر نرگس متعدد میباشد لذا در هر زمان در اسرع وقت و با کوتاهترین زمان ممکن آماده تکمیل و تحویل پروژه ساختمانی شما هستیم در نتیجه این شما هستید که می توانید زمان شروع و پایان کار را اعلام کنید