مرکز خدمــات گروه نرگس

نوسازی ساختمان

 • بازدید از ملک و انجام ارزیابی های اولیه
 • تنظیم برآورد و طرح توجیه اقتصادی و فنی
 • تدوین سرفصل های اولیه از فعالیتهای اصلی پروژه
 • انجام امور اداری ، شهرداری و حقوقی پروژه
 • طراحی و معماری
 • محاسبات و سازه
 • برنامه ریزی اجرائی و عملیاتی پروژه
 • برنامه تأمین مصالح ساختمانی و سفارشات
 • ارائه مدل تجهیز کارگاه و زمان بندی اجرا
 • تأمین تجهیزات ساختمانی و اجرائی پروژه
 • مدیریت کارگاه و اجرای پروژه
 • برنامه ریزی مالی و مدل تأمین سرمایه احداث
 • تدوین دستورالعملهای مرتبط با مالکین ، شرکا و سایر ذی نفعان

نوسازی ساختمان

 • بازدید از ملک و انجام ارزیابی های اولیه
 • تنظیم برآورد و طرح توجیه اقتصادی و فنی
 • تدوین سرفصل های اولیه از فعالیتهای اصلی پروژه
 • انجام امور اداری ، شهرداری و حقوقی پروژه
 • طراحی و معماری
 • محاسبات و سازه
 • برنامه ریزی اجرائی و عملیاتی پروژه
 • برنامه تأمین مصالح ساختمانی و سفارشات
 • ارائه مدل تجهیز کارگاه و زمان بندی اجرا
 • تأمین تجهیزات ساختمانی و اجرائی پروژه
 • مدیریت کارگاه و اجرای پروژه
 • برنامه ریزی مالی و مدل تأمین سرمایه احداث
 • تدوین دستورالعملهای مرتبط با مالکین ، شرکا و سایر ذی نفعان