مرکز خدمــات گروه نرگس

بازسازی ساختمان

با بالارفتن عمر شهرنشینی انسانها، بر طول عمر ساختمانها افزوده شده که این امر نیاز به تغییر در نقشه و شکل معماری را شامل می شود همچنین نیاز به فضای لازم نسبت به تعداد افراد و یا سلیقه آنها و نوع زندگی و یا در محل کارها نسبت به محیط کاری نیز سبب تغییر دکوراسیون می‌شود که در اینجا مهندس معمار و طراح داخلی با همفکری مالک طبق کاربری که از ملک مورد انتظاراست بازسازی منزل یا محل کار را شروع می‌کنند.

قبل از شروع بازسازی ابتدا باید تأسیسات محل مورد نظر را مورد بازنگری قراردهیم تا در صورت فرسودگی تأسیسات ساختمان کلیه فرآیندهای طی شده در بازسازی ساختمان هدر خواهد رفت

بازسازی ساختمان

با بالارفتن عمر شهرنشینی انسانها، بر طول عمر ساختمانها افزوده شده که این امر نیاز به تغییر در نقشه و شکل معماری را شامل می شود همچنین نیاز به فضای لازم نسبت به تعداد افراد و یا سلیقه آنها و نوع زندگی و یا در محل کارها نسبت به محیط کاری نیز سبب تغییر دکوراسیون می‌شود که در اینجا مهندس معمار و طراح داخلی با همفکری مالک طبق کاربری که از ملک مورد انتظاراست بازسازی منزل یا محل کار را شروع می‌کنند.

قبل از شروع بازسازی ابتدا باید تأسیسات محل مورد نظر را مورد بازنگری قراردهیم تا در صورت فرسودگی تأسیسات ساختمان کلیه فرآیندهای طی شده در بازسازی ساختمان هدر خواهد رفت