مرکز خدمــات گروه نرگس

خدمات مدیریت و برنامه ریزی

در ذیل، عناوین خدمات مدیریت و برنامه ریزی را مشاهده می فرمایید که در حال حاضر در دست تدوین مراحل اجرایی آنها می باشیم و به زودی در آینده در کنار خدمات ساختمانی ارائه خواهد شد.

 • طراحی ساختارهای اداری و سازمانی
 • طراحی و برنامه ریزی سیستم های ایجاد شرکتهای کسب و کار
 • ارائه هر گونه برنامه ریزی اجرائی در هر گونه فعالیت
 • تدوین برنامه های جامع سالیانه در شرکتها ( اجرائی – مالی )
 • طراحی سیستم های تهیه و نصب نرم افزار های مالی و اداری
 • مطالعه وضع موجود شرکتها و سازمانها و ارائه راهکارهای بهبود و ارتقاء
 • مطالعه نیازها و تدوین دستورالعملها و آئین نامه ها

خدمات مدیریت و برنامه ریزی

در ذیل، عناوین خدمات مدیریت و برنامه ریزی را مشاهده می فرمایید که در حال حاضر در دست تدوین مراحل اجرایی آنها می باشیم و به زودی در آینده در کنار خدمات ساختمانی ارائه خواهد شد.

 • طراحی ساختارهای اداری و سازمانی
 • طراحی و برنامه ریزی سیستم های ایجاد شرکتهای کسب و کار
 • ارائه هر گونه برنامه ریزی اجرائی در هر گونه فعالیت
 • تدوین برنامه های جامع سالیانه در شرکتها ( اجرائی – مالی )
 • طراحی سیستم های تهیه و نصب نرم افزار های مالی و اداری
 • مطالعه وضع موجود شرکتها و سازمانها و ارائه راهکارهای بهبود و ارتقاء
 • مطالعه نیازها و تدوین دستورالعملها و آئین نامه ها