مرکز خدمــات گروه نرگس

خدمات عمومی

در ذیل، عناوین خدمات عمومی را مشاهده می فرمایید که در حال حاضر در دست تدوین مراحل اجرایی آنها می باشیم و به زودی در آینده در کنار خدمات ساختمانی ارائه خواهد شد.

 • تعمیر وسائل و تجهیزات برقی
 • نصب هر گونه وسائل داخلی منزل
 • خدمات عمومی خودرو در تعمیرگاههای مجاز
 • برگزاری مراسم و مشاوره در پذیرائی ها
 • راهنمائی سفر و گردشگری
 • خدمات باغبانی و گل آرائی
 • خرید و حمل هر گونه نیازهای جاری و خدماتی در منازل و ادارات

خدمات عمومی

در ذیل، عناوین خدمات عمومی را مشاهده می فرمایید که در حال حاضر در دست تدوین مراحل اجرایی آنها می باشیم و به زودی در آینده در کنار خدمات ساختمانی ارائه خواهد شد.

 • تعمیر وسائل و تجهیزات برقی
 • نصب هر گونه وسائل داخلی منزل
 • خدمات عمومی خودرو در تعمیرگاههای مجاز
 • برگزاری مراسم و مشاوره در پذیرائی ها
 • راهنمائی سفر و گردشگری
 • خدمات باغبانی و گل آرائی
 • خرید و حمل هر گونه نیازهای جاری و خدماتی در منازل و ادارات